ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

          ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 4,730 คน โดยมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุข ทั้งหมด 1,249 คน ประกอบด้วย

              คณะแพทยศาสตร์ 677 คน

              คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 210 คน

              คณะสหเวชศาสตร์ 121 คน

              คณะพยาบาลศาสตร์ 112 คน

              คณะเภสัชศาสตร์ 104 คน

              คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 คน

ผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชาแหล่งอ้างอิง: https://does.up.ac.th/statistic