ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการมหาวิทยาลัยใช้กลยุทธ์ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ให้ผลกระทบเชิงบวกกับสังคมและชุมชน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม อาทิเช่น

ประกาศการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

     มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่เป็นสาธารณะหน้าเว็บไซต์ โดยผู้มีความประสงค์สามารถร้องเรียนถึง นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี นายกสภาพนักงานมหาวิทยาลัย สภานิสิตมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลการร้องเรียนจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกส่งไปยัง E-mail ของนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และประธานสภาพนักงานเท่านั้น เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

สภาพนักงานสัญจร แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น

ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ การแสดงความเห็นต่าง ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_mysql.dll' (tried: C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_mysql.dll (The specified module could not be found.), C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_php_mysql.dll.dll (The specified module could not be found.))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: