มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน : University of Phayao and Sustainable Development Goals

          “THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ได้จัดประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม และชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)

          “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ทั่วโลก ใน 17 เป้าหมาย รวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญมากขึ้นและถูกใช้เป็นฐานการกำหนดนโยบายของประเทศและองค์กร และมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Ranking เมื่อปี 2019

 •            SDG 1: ขจัดความยากจน
 •            SDG 2: ขจัดความหิวโหย
 •            SDG 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 •            SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 •            SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
 •            SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 •            SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 •            SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 •            SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 •            SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ
 •            SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
 •            SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 •            SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 •            SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
 •            SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
 •            SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
 •            SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_mysql.dll' (tried: C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_mysql.dll (The specified module could not be found.), C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_php_mysql.dll.dll (The specified module could not be found.))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: