การเปิดสถานที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ อนุสาวรีย์ มรดกทางธรรมชาติ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลภายนอก/ชุมชน ได้เข้าใช้สถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


พระพุทธภุชคารักษ์

     มีการจำลองรูปแบบและแนวคิดศิลปะมาจากพระพุทธรูปพระนาคปรกสมัยศรีวิชัยตอนปลาย ผสมผสานกับศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีอิทธิพลของศิลปะขอมเข้ามาปะปน มีลักษณะสำคัญคือเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ ประทับนั่งบนขนดนาค 3 ชั้น มีเศียรนาค 7 เศียร พระพักตร์ของพระพุทธภุชคารักษ์ มีศิลปะของสมัยสุโขทัยแฝงอยู่ ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาและท่องเที่ยว

     ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education) และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Life-Long Learning) มีห้องสมุดเป็นศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ (Resource Center) ให้กับนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย บริการอินเตอร์เน็ต บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ และเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านทาง http://www.clm.up.ac.th/v1/Online.php ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายห้องสมุดคณะต่างๆ อีกด้วย


ห้องสมุดคณะ

คณะแพทยศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

     พื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย อย่างป่าในเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย หรือพื้นที่บริเวณอ่างหลวง สำหรับพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆ

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_mysql.dll' (tried: C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_mysql.dll (The specified module could not be found.), C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_php_mysql.dll.dll (The specified module could not be found.))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: